Generalforsamling 2017

Af PV

Mødereferat: Generalforsamling  d. 30/3-2017. AC centeret, Solrød Center. 

Til stede: 16 stemmeberettigede medlemmer (herunder afgående bestyrelse: Jens Fiskbæk, Per Hauge, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Flemming Bugge, plus suppleanter; Brian Mørch og Peer Pedersen.

Gæster: Merete Dea Larsen

Velkomst af Jens Fiskbæk.

Pkt. 1:   Valg af referent: Erik Larsholt

Pkt. 2:   Valg af stemmetællere: Peer Pedersen og Britta Olsen.

Pkt. 3:   Valg af dirigent: Merete Dea Larsen  

Pkt. 4:   Formandens beretning: Jens Fiskbæk aflagde en grundig beretning over det forløbne år. Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5:   Fremlæggelse af regnskab & budget: Christen Kristensen fremlagde og gennemgik regnskabet. 

Der blev spurgt til om tilskud penge fra Regionen var øremærket og til hvad? S: Christen K.: Vi søger Regionen om et beløb til 3-4 arrangementer, men får så kun det der er tilbage, når fordelingen er afgjort på mødet i Ringsted. DF-Solrød fik således tildelt 15.000 kr. til Grundlovsmøde, Fritid Solrød/Havdrup og Debatmøder, altså et rammebeløb, øremærket til dette, men vi får kun det der dokumenteres med originale bilag.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

Budget:  Der var, som tidligere, ikke udarbejdet et budget, da ’tingene’ kører meget ensartet fra år til år.

Pkt. 6:   Fastlæggelse af kontingent: Fastlagt til kr.150,00. Vedtaget.

Pkt. 7:   Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen igen udvides til 7 personer.

Jens F. begrundede forslaget med behovet for en bedre og praktisk fordeling af de indeværende og kommende  arbejdsopgaver. Godkendt uden spørgsmål.                               

Pkt. 8:   Valg af formand: (Jens Fiskbæk genopstiller). Jens Fiskbæk valgt enstemmigt.                        

Pkt. 9:   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:  Følgende stillede op: Erik Larsholt & Flemming Bugge (genopstilling), plus nye kandidater: Brian Mørch, Peer Pedersen, Per V. Johansen.

Der afholdes skriftlig afstemning.                       

(Da der var stemmelighed  mellem flere kandidater, valgte Flemming B. at trække sit kandidatur tilbage.)

Bestyrelsen består herefter af: Jens Fiskbæk (formand), Per Hauge (næstformand), Brian Mørch, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Peer Pedersen og Per V. Johansen.

Som suppleanter vælges: Flemming Bugge & Tommy Winther.

Pkt. 10:   Valg af revisor og suppleant: Henrik Berg  genvalgt. (Ingen suppleant på nuværende tidspunkt.).

Pkt. 11:   Valg af delegerede til årsmødet d. 16/17 september 2017 i Herning: Brian Mørch, Erik Larsholt, Christen Kristensen. & Susan Fiskbæk.                                                                                                 

Pkt. 12:   Eventuelt: Brian takkede for, tidligere, at være valgt som Greve/Solrødkredsens kommende Folketingskandidat og gjorde opmærksom på muligheden for at følge ham på Facebook: DF Brian Mørch.

             

Konstituerende møde: Tirsdag d. 4/4-2017 kl. 19:00 på AC eller Biblioteket.                  

Erik Larsholt.

Rev: 2017 0330                                     

DANSK FOLKEPARTI SOLRØD LOKALFORENING

Mødereferat: Opstillingsmøde d. 30/3-2017.   AC centeret,  Solrød Center. 

Vedr. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse og regionsråd d. 22/11-2017.

Til stede: 16 stemmeberettigede medlemmer.

Gæst: Merete Dea Larsen

Pkt. 1:    Valg af referent: Erik Larsholt valgt.

Pkt. 2:    Valg af stemmetællere: Peer Pedersen og Britta Olsen.

Pkt. 3:    Valg af dirigent: Merete Dea Larsen.  

Pkt. 4:    Valg af opstillingsform: Sideordnet eller Partiliste: Håndsoprækning: Sideordnet valgt med massivt flertal.

Pkt. 5:    Præsentation af kandidaterne: Følgende var opstillet og foreslået af bestyrelsen: Per Hauge, Jens Fiskbæk, Brian Mørch, Flemming Bugge & Christen Kristensen.

Der var få spørgsmål til kandidaterne, men følgende emner blev berørt:

Holdningen til dobbeltmandater for de valgte.

Holdningen til og kommunens brug af de tilskud fra staten, der er afsat til ældreområdet.

Politikken vedr. flygtningeboliger. S: DF accepterer dobbeltmandater men ikke tripelmandater. DF SOLRØD går ikke ind for dobbeltmandater og Brian Mørch har afgivet en erklæring om at han, hvis han bliver valgt til Folketinget, opdrager sin evt. plads i byrådet, til en suppleant.          

De midler der er øremærket til ældreområdet skal bruges her.

Der kan konstateres to holdninger til flygtningeboliger:  1. Skal man prioritere samfundsøkonomien (kommunens borgeres penge) optimalt, eller er det vigtigere at optimere DF-signalværdien og måske satse anderledes end deciderede huskøb? Dette må afklares i den kommende bestyrelse.      

Pkt. 6:    Valg af kandidater i henhold til § 8 i lokalforeningens vedtægter.

1. valgrunde: Valg af spidskandidat:                                        

Jens Fiskbæk 10 stemmer,  Per Hauge 5 stemmer og  Brian M. 1 stemme.

2. valgrunde:

Brian Mørch 10, Per Hauge  9, Flemming Bugge 5  &  Christen 2 stemmer (=13 stemmer)

(13 + 2 ugyldige stemmesedler og 1 blank =  totalt 16).

Stemmesedlen til kommunevalget vil derfor se ud som følger:

Jens Fiskbæk (spidskandidat),  Brian Mørch, Per Hauge, Flemming Bugge & Christen Kristensen.                         

Det vedtages ’at listen er åben’, dvs. at der efterfølgende kan tilføres nye kandidater, men de kommer i givet fald sidst på listen / rækkefølgen.                                   

Pkt. 7:    Eventuelt

Jens F. meddelte at bestyrelsen har indstillet Erik Larsholt til Regionrådskandidat. Dette godkendes uden indsigelse af forsamlingen.

Jens F. afsluttede med at takke forsamlingen for fremmødet og overrakte dirigenten en vingave.

                                           

Erik Larsholt.