Generalforsamling 2018

Af PV

Dansk Folkeparti Solrød lokalforening, mødereferat:  Generalforsamling d. 26/3-2018.   AC-centeret, Solrød Center.

Tilstede: Medlemmer af lokalforeningen samt Jens Fiskbæk, Per V. Johansen, Tommy Winther, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Flemming Bugge alle fra bestyrelsen. Afbud: Bestyrelsesmedlem Brian Mørch.
Gæster: Jan Herskov, DF Roskilde og Peer Pedersen, DF Vordingborg.

Velkomst ved formanden Jens Fiskbæk.

Pkt. 1: Valg af referent: Per V. Johansen.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere: Christen Kristensen og Torben Sørensen.

Pkt. 3: Valg af dirigent: Jan Herskov fra DF-Roskilde blev enstemmigt valgt.

Pkt. 4: Formandens beretning: Jens Fiskbæk aflagde igen en grundig beretning over det forløbne år. Overordnet handlede den om kommunevalget 2017, om de mange arrangementer bestyrelsen havde stået for og deltaget i. Han   nævnte også den pæne fremgang partiet har haft i Solrød siden sidste valg, på trods af problemerne med   byrådsmedlem Per Hauge, der endte med eksklusion af partiet….Beretningen godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5: Fremlæggelse af regnskab & budget: Christen Kristensen fremlagde og gennemgik regnskabet. Han oplyste bl.a. at der var et overskud fra 2016 på ca. 6.000 kr. Derfor havde vi incl. pæne donationer fra vores medlemmer, et beløb på ca. 50.000 kr. til rådighed, som alle var brugt til valgkampen…Regnskabet godkendt enstemmigt.
Budget: Der var, ikke udarbejdet et budget, da ’tingene’ kører meget ensartet fra år til år. Det blev dog oplyst at foreningen har et minimum på 31.500 kr. at arbejde med i 2018..

Pkt. 6: Fastlæggelse af kontingent: Fastlagt til kr.150,00 –  Vedtaget.

Pkt. 7: Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

Pkt. 8: Valg af næstformand: Christen Kristensen var foreslået af bestyrelsen, og blev valgt enstemmigt.

Pkt. 9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Følgende stillede op: Flemming Bugge, Tommy Winther og Julie Malene Strand.   Julie Malene Strand og Flemming Bugge blev valgt, skriftlig afstemning.  Christen Kristensen, Julie Malene Strand og Flemming Bugge er således på valg igen år 2020.
Bestyrelsen består herefter af: Jens Fiskbæk (formand), Christen Kristensen (næstformand), Erik Larsholt, Per V. Johansen, Julie Malene Strand, Flemming Bugge og Brian Mørch.

Pkt. 10: Valg af 2 suppleanter: Tommy Winther og Anne-Mette Reimer, stillede op. Begge blev valgt.

Pkt. 11: Valg af revisor og suppleant: Henrik Berg genvalgt. Torben Sørensen blev valgt som suppleant.

Pkt. 12:  Valg af delegerede til årsmødet d. 15/16 september 2018 i Herning: Jens Fiskbæk, Brian Mørch, Christen Kristensen, Per V. Johansen, Susan Fiskbæk, Flemming Bugge,  Mette Reimer.

Pkt. 13:  Eventuelt:   Der var ingen indlæg under eventuelt.

Formanden takkede for god ro og orden kl. 20,30, og overrakte dirigenten et par flasker vine, for dennes gode og kyndige ledelse af mødet… – Der vil blive afholdt konstituerede møde indenfor de næste tre uger..

Ref. Per V og Christen K. den 27.03.18