Generalforsamling 2019

Af PV

Mødereferat: Generalforsamling d. 26/3-2019. AC-centeret, Solrød Center.

Tilstede: medlemmer af Bestyrelsen: Jens Fiskbæk, Per V. Johansen, Brian Mørch,
Tommy Winther, Erik Larsholt, Flemming Bugge.

Stemmeberettigede deltagere: 9 medlemmer inkl. bestyrelsen.

Afbud: bestyrelsesmedlem Anne-Mette Reimer.

Gæster: Nanna Hope Olsen, DF Greve lokalafdeling.

Velkomst ved formanden Jens Fiskbæk.

Pkt. 1: Valg af referent. Brian Mørch.

Pkt. 2: Valg af stemmetællere: Johannes De la Cour, Torben Sørensen.

Pkt. 3: Valg af dirigent. Nanna Hope Olsen fra DF-Greve blev enstemmigt valgt.

Pkt. 4: Formandens beretning.
Jens Fiskbæk aflagde igen en grundig beretning over det forløbne år. Overordnet handlede den om kommunevalget og DF. s fodaftryk i landspolitikken for året 2018, Brian Mørchs indsats i byrådet samt om det forestående valg. Derudover blev foreningens mange aktiviteter gennem året 2018 nævnt, og arrangementet den 6. januar d.å. ”stegt flæsk m. persillesovs, blev fremhævet som et særdeles succesfuldt arrangement.
Beretningen godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 5: Fremlæggelse af regnskab & budget.
Brian Mørch fremlagde og gennemgik regnskabet.
Han oplyste bl.a. at der var et overskud fra 2017 på ca. 500,00 kr. men at året sluttede med et overskud på ikke mindre end 8.500 kr. der overførtes til d.å.
Regnskabet godkendt enstemmigt.
Budget: Der var ikke udarbejdet et budget, ud over at der er taget beslutning om, at økonomien 2019 fortrinsvis skal benyttes til Brian Mørchs valgkamp op til folketingsvalget.

Pkt. 6: Fastlæggelse af kontingent.
Foreslået fastholdt som kr.150,00 årligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7: Indkomne forslag.
Der var var stillet forslag om en ændring af bestyrelsens sammensætning, sådan at denne blev ændret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. Forslaget var stillet af bestyrelsesmedlem Flemming Bugge.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, hvorfor bestyrelsens antal ændres til 5 medlemmer.

Pkt. 8: Valg af formand.
Jens Fiskbæk var foreslået af bestyrelsen, og blev valgt enstemmigt. Han er på valg igen 2021.

Pkt. 9: Valg af næstformand.
Per V. Johansen var foreslået af bestyrelsen, og blev valgt enstemmigt, bemærk næstformanden, blev dette år, kun valgt for 1 år, og er derfor på valg igen 2020.

Pkt. 9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende stillede op:
Anne Mette Reimer (skriftlig tilkendegivelse af hun ønskede at hvervet som bestyrelsesmedlem) og Brian Mørch stillede op til bestyrelsen.
Begge blev valgt. Begge er igen på valg 2021.
Bestyrelsen består herefter af:
Jens Fiskbæk (formand) (valg 2021), Per V. Johansen (næstformand) (valg 2020), Flemming Bugge (valg 2020), Brian Mørch (valg 2021) og Anne-Mette Reimer (valg 2021).

Pkt. 10: Valg af 2 suppleanter.
Tommy Winther og Steffen Røgind stillede op. Og begge blev valgt (valg 2020).

Pkt. 11: Valg af revisor og suppleant.
Henrik Berg genvalgt.
Torben Sørensen blev genvalgt som suppleant.

Pkt. 12: Valg af delegerede til årsmødet d. 15/16 september 2018 i Herning.
Jens Fiskbæk, Brian Mørch, Per V. Johansen, Flemming Bugge, Mette Reimer og Tommy Winter.

Pkt. 13: Eventuelt.
Brian Mørch fortalte lidt om hans planer for den forestående valgkamp, og hans aktiviteter frem til d.d., ligesom han takkede for den opbakning og hjælp han havde modtaget af bestyrelsen, både fra Solrød men så sandelig også fra Greve.
Formanden takkede for god ro og orden kl. 20,30, ligesom han udtrykte ønske om aktiv deltagelse i foreningens kommende arrangementer, ligesom han ville være glad for medlemmernes hjælp i den forstående valgkamp.
Han overrakte en vingave til Erik Larsholt for en god indsats for partiet og lokalforeningen gennem årene.
Derudover blev Brian Mørch anmodet om at medtage en vingave til Christen Kristensen, ligeledes for en stor indsats gennem mange år til fælles gavn for parti og lokalafdeling. Sidst men ikke mindst fik dirigenten overrakt et par flasker vin, for dennes gode og kyndige ledelse af mødet…
– Der vil blive afholdt konstituerede møde indenfor de næste tre uger..

Ref. Brian Mørch & Jens Fiskbæk 26-03-2019